Perfil de contractant

LICITACIONS: • ANUNCI SOBRE CONTRACTACIÓ DE SUBHASTES FORESTALS 2013 • ADEQUACIÓ XARXA D’AIGUA DE GOMBRÈN
  • Anunci
  • Plec de clàusules de la licitació
  • Projecte tècnic
  • Anunci sobre adjudicació del contracte d’obres
  • Anunci sobre aprovació inicial de projectes
  • Anunci sobre aprovació del pla director d’abastament d’aigua