Casal d’estiu 2023

Us confirmem que el casal d’estiu infantil de Gombrèn, s’iniciarà el dia 26 de juny i finalitzarà el dia 28 de juliol. El casal tindrà una durada total de 5 setmanes.

Els participants es podran apuntar per totes les setmanes o per a alguna d’elles.

El casal d’estiu infantil tindrà un horari de 9 a 13 h, de dilluns a divendres, i el preu per setmana serà de:

1. Omplir l’imprès d’inscripció que trobareu annex a la carta.

2. Fer el pagament al número de compte corrent: ES83 2100 0651 96 0200045669 (Especifiqueu clarament el NOM de l’infant i CASAL D’ESTIU 2021)

3. Entregar l’imprès d’inscripció, l’autorització dels drets d’imatge, una fotocòpia de la targeta sanitària, i de la cartilla de les vacunes, una fotografia de l’infant, declaració responsable i el resguard bancari de la transferència bancària abans del 5 de juny de forma telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Gombrèn.

Documentació